Ống nước lắp đặt dụng cụ (phi 6 ->phi 12)

4,000  3,500